Xin bắt đầu bằng 2 câu chuyện: Câu chuyện thứ nhất: X, một kỹ sư rất giỏi, phải nói là xuất sắc, đã từng quản lý nhiều đội ngũ kỹ s